Обществени поръчки

Услуги за участници

Услуги за Възложители

Общи юридически услуги

Обществени почъки

Електронното възлагане на обществени поръчки вече е факт. Системата ЦАИС ЕОП (Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“) е задължителна за прилагане от всички възложители на обществени поръчки в България, които са над 6 000. Годишно тези възложители възлагат поръчки за над 2 милиарда лева публични средства, което считано от 14.06.2020 г. се извършва единствено през системата ЦАИС ЕОП. Искате ли да имате безпрепятствен, свободен и конкурентен достъп до тези средства? Ние ще Ви подпомогнем през целия процес на подаване на оферта за обществена поръчка.
Предлагаме Ви да осъществим регистрацията на Вашето дружество в ЦАИС ЕОП и изцяло да подготвим и подадем електронно офертата Ви за обществената поръчка в системата. Всичко се извършва без да напускате офиса си и без да е необходимо присъствие на наш експерт на място при Вас. Искате ли да се занимавате с бизнеса си, а не със сложни електронни системи? Искате ли да имате на разположение квалифицирани експерти, които са запознати със системата ЦАИС ЕОП и с всички новости в сферата на Закона за обществените поръчки?
Ние сме Вашия експерт в областта на електронните обществените поръчки в България. Ние развиваме заедно с Вас най-добрата стратегия за всеки проект. Подпомагаме публичните и частните възложители, регламентирани от европейското или националното си право, при юридическото изграждане на концепции в сферата на обществените поръчки. Ние увеличаваме чрез нашите действия шансовете на участниците в търга за получаване на обществената поръчка, чрез изпълнение на всички необходими действия в ЦАИС ЕОП. Нашите експерти съпровождат възложителите и участниците във всички фази на процедурата по електронно възлагане на обществени поръчки.
Практиката на КЗК и съдебната практика в България по отношение на процедурите по възлагане на обществени поръчки също е динамична и многообразна. Сложността на тази правна област предполага и за двете страни по договора за възлагане на обществена поръчка, възложител и участник в процедура за обществена поръчка, да имат актуални познания в областта на възлагането на обществени поръчки и професионален, експертен съвет.
Свържете се с нас – ние сме Вашият персонален консултант по ЗОП на всеки етап от възлагането на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Предоставеният тук списък с консултантски услуги е непълен и има за цел приблизителната ориентация на клиента за най-търсените правни услуги. При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за предлаганите услуги, както и за цената на всяка една консултантска услуга, съобразена с особеностите на Вашия бизнес.

Юридически консултации по ЗОП

Обществени поръчки

Услуги за участници:

Консултация с експерт по ЗОП:
Консултация по телефон;
Едночасова консултация онлайн;
Писмена консултация (вкл. по ел. поща).

*Всички предлагани услуги Ви препоръчваме да осъществим чрез отдалечен достъп до Ваша работна станция.

Предлагаме Ви следните нива на консултации и съдействие при стандартни поръчки за доставки и услуги:

Ниво 1, което включва:

1. Проучване на документацията на Възложителя;
2. Проверка на подготвени и попълнени от Вас в ЦАИС ЕОП документи за пълното им и точно съответствие с изискванията на Възложителя;
3. Предложения за корекции, с цел постигане на съответствие с изискванията на ЗОП и Възложителя.
4. Консултации по правилното действие в ЦАИС ЕОП при попълване и подаване на офертата.

Ниво 2, което включва:

1. Проучване на документацията на Възложителя;
2. Запазване на ключ за попълване и подаване на офертата, който е необходим и за декриптирането й в ЦАИС ЕОП при поискване от възложителя.
3. Попълване на всички изискуеми от Възложителя документи в ЦАИС ЕОП, включително и електронен ЕЕДОП (espd);
4. Подписване и подаване на офертата.

Ниво 3, което включва:

1. Проучване на документацията на Възложителя;
2. Запазване на ключ за попълване и подаване на офертата, който е необходим и за декриптирането й в ЦАИС ЕОП при поискване от възложителя.
3. Попълване на всички изискуеми от Възложителя документи в ЦАИС ЕОП, включително и електронен ЕЕДОП (espd);
4. Подписване и подаване на офертата.
5. Консултации по време на провеждането на процедурата – подготовка на допълнително поискани от Възложителя документи;
6. Отговори на искания за разяснения от страна на Възложителя по реда на чл. 104, ал 5 от ЗОП;
7. Консултация и съдействие при изготвяне на обосновки при наличие на 20 % по-благоприятно предложение.

Ниво 4, което включва цялостно съпровождане и съдействие от момента на обявяване на процедурата до момента на сключване на договор:

1. Проучване на документацията на Възложителя;
2. Подготовка на писмено становище относно законосъобразността на процедурата, наличие на ограничителни условия, негативни за Участника клаузи в проекта на договор, възможности за обжалване на решението за откриване на процедурата;
3. Запазване на ключ за попълване и подаване на офертата, който е необходим и за декриптирането й в ЦАИС ЕОП при поискване от възложителя.
4. Попълване на всички изискуеми от Възложителя документи в ЦАИС ЕОП, включително и електронен ЕЕДОП (espd);
5. Подписване и подаване на офертата.
6. Проследяване на действията на Възложителя на комисията, обективирани в протоколи;
7. Консултации по време на провеждането на процедурата – подготовка на допълнително поискани от Възложителя документи;
8. Отговори на искания за разяснения от страна на Възложителя по реда на чл. 104, ал 5 от ЗОП;
9. Консултация и съдействие при изготвяне на обосновки при наличие на 20 % по-благоприятно предложение.
10. Проучване на всички протоколи и доклад от работата на комисията и на издаденото от Възложителя решение;
11. Подготовка на писмено становище относно законосъобразността на проведената процедура и взетото решение, възможности за обжалване на решението за избор на изпълнител;
12. Подготовка на документи за сключване на договор – попълване на изискуемите декларации, консултации и съдействие при набавяне на необходимите удостоверения, преглед на предложения за сключване договор.

Ниво 5, което включва:

1. Подготовка на жалби пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС);
2. Представителство пред КЗК и ВАС.
Цените се определят в зависимост от особеностите на обществената поръчка: стандартни поръчки за доставки и услуги, изпълнявани в рамките на обичайно необходимото за това време; поръчки, свързани със строителство или финансирани от европейски фондове и програми; експресно осъществяване на услугите.

*Всички услуги, включени в основните нива, могат да бъдат изпълнявани при необходимост и самостоятелно, при индивидуално договаряне на цената.

*За обществени поръчки за строителство и за такива, финансирани със средства от европейски програми се предлага обслужване, съобразено с предмета и сложността на поръчката.


Ние сме Вашият персонален консултант по ЗОП на всеки етап от възлагането!

Благодарим за доверието!

Услуги за Възложители:

Съдействие при проектирането и изготвянето на документации за всички видове обществени поръчки. Въвеждане на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП – цена по договаряне;

Консултиране на публичния възложител при провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка – цена по договаряне;

Консултиране на публичните възложители при процедура по проверка от страна на комисията. Оценка на офертите в ЦАИС ЕОП – цена по договаряне;

Упражняване на претенции за обезщетение на публичния възложител при неоснователно обжалване – цена по договаряне;

Осигуряване на високо квалифицирани външни експерти за участие в комисии чрез ЦАИС ЕОП– цена по договаряне:
Екипът от високо квалифицирани експерти, с който разполагаме, може да Ви бъде полезен, като се погрижи за осигуряване на законосъобразността на процедурата за възлагане на обществената поръчка, чрез участието си като външен експерт в работата на комисията в ЦАИС ЕОП за провеждане на процедурата. Експертите ще бъдат внимателно подбрани съобразно тяхната компетентност и в съответствие с Вашите потребности и областта, в която е предметът на обществената поръчка.

Провеждане на въвеждащи и поддържащи обучения на служителите на възложителя по ЗОП и за работата с ЦАИС ЕОП:
Богатият ни практически опит, позволява да Ви предложим провеждане на въвеждащи и поддържащи обучения на служителите с цел повишаване на квалификацията на същите за правилното и законосъобразно прилагане на Закона за обществените поръчки. Нашите експерти работят със системата ЦАИС ЕОП още от създаването на тестовата й среда и могат да подготвят Вашите служители за работата в реална среда.
В зависимост от конкретните потребности на възложителя услугата обхваща всички или някои от посочените дейности:

Въвеждащо обучение на служителите по ЗОП;
Въвеждащо обучение за работата със системата ЦАИС ЕОП;
Поддържащи обучения на служителите;
Въвеждащо обучение на новоназначени служители;
Определяне на нивото на подготовка на служителите;

Обученията се организират и провеждат в удобни за възложителя място, дати и продължителност.

Програмата се съгласува с Възложителя.

Цена: 2000 лева без ДДС за 8 учебни часа.

Подготовка на проектна документация за кандидатстване на потенциални бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ по програми финансирани от ЕС.

Цялостно управление при изпълнение на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, мониторинг и отчитане до окончателно верифициране на средства по договора – цена в процентно съотношение от стойността на финансирането.

Юридически услуги във връзка с производство по определяне на финансови корекции.

Осигуряване на високо квалифицирани външни експерти за участие в комисии чрез ЦАИС ЕОП– цена по договаряне:

Екипът от високо квалифицирани експерти, с който разполагаме, може да Ви бъде полезен, като се погрижи за осигуряване на законосъобразността на процедурата за възлагане на обществената поръчка, чрез участието си като външен експерт в работата на комисията в ЦАИС ЕОП за провеждане на процедурата. Експертите ще бъдат внимателно подбрани съобразно тяхната компетентност и в съответствие с Вашите потребности и областта, в която е предметът на обществената поръчка.

Провеждане на въвеждащи и поддържащи обучения на служителите на възложителя по ЗОП и за работата с ЦАИС ЕОП:

Богатият ни практически опит, позволява да Ви предложим провеждане на въвеждащи и поддържащи обучения на служителите с цел повишаване на квалификацията на същите за правилното и законосъобразно прилагане на Закона за обществените поръчки. Нашите експерти работят със системата ЦАИС ЕОП още от създаването на тестовата й среда и могат да подготвят Вашите служители за работата в реална среда.
В зависимост от конкретните потребности на възложителя услугата обхваща всички или някои от посочените дейности:

Цени за учредяване, регистриране и вписване на промени в Търговския регистър за юридически лица:
Едноличен търговец /ЕТ/ - 200 лева
Събирателно дружество /СД/ - 250 лева
Командитно дружество /КД/ - 250 лева
Еднолично/ дружество с ограничена отговорност/ ЕООД/ ООД/ - 300 лева
Акционерно дружество /АД/ - 600 лева

Цени за изготвяне на документи:
За изготвяне на: нотариални покани; молби за приемане или отказ от наследство; молби за опрощаване на дължими суми; молби от всякакъв друг вид; жалби и сигнали до прокуратурата – 150 лева.

За съставяне на завещание от 300 лева до 600 лева в зависимост от завещаното имущество.

За съставяне на писмен договор; нотариален акт за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека; извънсъдебна спогодба в това число изготвяне на споразумение – на база цената на съответния вид акт, както следва:

– при интерес до 100 000 лв.: 900 лева;
– при интерес над 100 000 лв.: 1800 лева.

ще го мислим

ще го мислим

ще го мислим

© "Пи Ди Ейч - консултинг" - Всички права запазени