Счетоводни и данъчни услуги

Счетоводни и данъчни услуги

Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване 

Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка Индивидуален сметкоплан
Ежедневна обработка на първични и вторични счетоводни документи завеждани в счетоводните регистри
Ежедневен счетоводен контрол
Справки декларации по ЗДДС
Мониторинг и контролинг на фирмените покупки и продажби
Мониторинг и контролинг на паричните потоци
Откриване на разплащателни банкови сметки
Електронен мониторинг на паричните потоци
Изготвяне на платежни нареждания
Електронно банкиране
Мониторинг и контролинг на Дълготрайни материални и нематериални активи
Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
Амортизационен план
Инвентаризационни описи
Водене на склад (материали, стоки)
Капитализация
Изготвяне на счетоводни, финансови и статистически отчети
Годишен финансов отчет:
На база Национални счетоводни стандарти
На база Международни счетоводни стандарти
Консолидация
Статистически отчети

Счетоводен мениджмънт

Счетоводен мениджмънт

Управленско счетоводство
Мениджмънт репорти
Управление на паричните потоци
Оптимизация на разходи и приходи
Изготвяне на задължителни отчети според българското законодателство
Изготвяне на консолидирани отчети
Изготвяне на годишни, месечни ,тримесечни отчети според МСФО и НСС
Анализ и оптимизация на счетоводния процес
Бюджети
Изготвяне на бюджет
Контролинг по изпълнение на бюджет
Оптимизация на бюджет
Трежъри
Риск мениджмънт

Данъчен мениджмънт

Данъчен мениджмънт

Данъчни консултации
Данъчно планиране на месечна, тримесечна и годишна база
Данъчно оптимизиране
Данъчна защита и представителство при проверки и ревизии
Изготвяне на всички видове данъчни декларации
Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и
чуждестранни фирми и физически лица
Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно
облагане СИДДО
Интрастат
Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

ТРЗ и кадри

ТРЗ и кадри

Администриране на служителите
Изготвяне на трудови и хонорарни договори
Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
Администриране на отпуски и болнични листи
Деклариране пред НАП
Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
Представителство посредством електронен подпис
Консултации
Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
Калкулации на осигуровки и данъци
Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
Изготвяне на ведомост за заплати
Рекапитулации
Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
Водене на ревизии
Ние ще ви предложим абонаментна цена за услуги, съобразена с обема на работата, коректен договор с перфектна защита на интересите на клиента, индивидуален подход към всеки клиент.

одит

Независим одит

На независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните
финансови отчети на:
Акционерни дружества и командитни дружества с акции предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове предприятия, за които това изискване е установено със закон.

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните
финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават определени критерии.

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети,
включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

© "Пи Ди Ейч - консултинг" - Всички права запазени