Юридически консултации по ЗМИП

На 21.08.2020 г. изтича законовият срок за приемане на Вътрешни правила и за извършване на Оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“). Задължени да разработят тези документи и да прилагат разписаните в тях процедури за проверка на своите клиенти са следните лица:

всички търговци на едро (с изключение на тези, които продават единствено собствена продукция);

банки, финансови институции и др. доставчици на платежни услуги;
застрахователи и презастрахователи и застрахователни посредници;
лизинговите предприятия;

пенсионноосигурителни дружества;

правни, данъчни и счетоводни консултанти;

лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;

юридически лица с нестопанска цел с годишен оборот над 20 000 лв.;
и др.

"Пи Ди Ейч – консултинг" ЕООД предлага комплексно обслужване за постигане на съответствие със ЗМИП, което включва:

консултация дали сте задължено лице по ЗМИП и в какъв обем са задълженията Ви по закон, какви са последиците от неспазване на ЗМИП;
изготвяне на индивидуални Вътрешни правила и Оценка на риска, съобразени с конкретната сфера на дейност и вид клиенти, които имате;

адаптиране на съществуващи правила и процедури или международни групови политики срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към новия режим по ЗМИП с цел плавен преход и избягване на ненужни промени на установени бизнес процеси;

абонаментно консултиране по прилагането на новия режим по ЗМИП и съдействие на служителите, извършващи оценка на рисковия профил на клиенти и при създаване на клиентски досиета в първите месеци след въвеждане на новите изисквания на ниво дружество;

изготвяне на обучителни материали и програми с цел изпълнение на задължението за периодично обучение на служителите Ви, които материали да Ви послужат да провеждате обучения самостоятелно;

*Всяка една от гореизброените услуги се предлага самостоятелно или като част от цялостния пакет по постигане на съответствие със ЗМИП.

Нашият екип се състои от правни експерти с дългогодишен опит в прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, познаващи в детайли както изискванията на националното законодателство в тази област, така и европейските добри практики и препоръки и насоките на Financial Action Task Force (FATF). През годините екипът ни е съдействал на редица местни и чуждестранни дружества и неправителствени организации за привеждане на дейността им в съответствие със задълженията им в областта на борбата срещу изпирането на пари и е разработил методи на работа, които му позволят бързо и ефективно и без ненужна административна тежест да подпомогне своите клиенти да съобразят бизнес практиките си с действащата законова регулация.

© "Пи Ди Ейч - консултинг" - Всички права запазени